Obchodní podmínky

Podmínky k jídelníčku: Všeobecné obchodní podmínky 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") stanoví Vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programu nutričního, výživového a kondičního poradenství. 

1.2. Majitelem a provozovatelem a poskytovatelem služeb je RZonline s.r.o., Na Vrcholu 2479/18, Praha 3 – Žižkov, IČ: 02610183

1.3. Službami (dále jen „Služby") se rozumí služba Komplexní nutriční typologie a další služby. 

1.4. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb. 

2. SMLUVNÍ VZTAH 

2.1. Smluvní vztah mezi Vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká podpisem nebo jiným elektronickým potvrzením objednávky Služby (dále jen „Objednávka"). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Vám objednané Služby a Vy jste povinni uhradit jejich cenu. 

2.2. Poskytovatel není povinen přijmout Vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z Vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek Vám mají být Služby poskytovány, nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny. 

2.3. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny. 

2.4. Vezměte prosím v úvahu, že Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte poskytovatele. 

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Poskytovatel je povinen vůči Vám jednat v souladu s Etickým kodexem. 

3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek. 

3.3. Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku. 

3.4. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb. 

3.5. Jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradíte cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaloží v souvislosti s Vaší Objednávkou (čl. 4.4). 

4. CENA SLUŽEB 

4.1. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou v Objednávce. 

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb při předání objednávky a dohodli-li jste se s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně stanovená splátka) na účtu Poskytovatele. 

4.3. V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel (čl. 1.3), a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel Vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb. 

4.4. Pokud dojde k odstoupení od poskytování Služeb nebo předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu se zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami, máte nárok na vrácení ceny nevyčerpaných Služeb snížené o náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s Vaší Objednávkou (včetně podílu na režijních nákladech). Pokud se s Poskytovatelem v jednotlivém případě nedohodnete jinak, (i) cena vyčerpaných a nevyčerpaných Služeb bude určena podle ceníku Poskytovatele platného v době zahájení poskytování Služeb, a není-li takového ceníku, podle obvyklé ceny těchto Služeb, a (ii) náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s Vaší Objednávkou, budou stanoveny jako storno poplatek z ceny nevyčerpaných Služeb. Pokud uskutečněné platby nepokryjí všechny nároky Poskytovatele, jste povinni uhradit Poskytovateli nedoplatek ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jeho výzvy, a to podle dispozic uvedených ve výzvě. 

4.5. Kromě toho, co je uvedeno výše, nemáte nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže jste zcela nebo částečně nevyčerpali objednané Služby (zejména nemáte nárok na vrácení ceny Služeb za minulou dobu). 

5. REKLAMACE A STÍŽNOSTI 

5.1. Vůči Poskytovateli, který Vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace"). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování. 

5.2. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi Poskytovatel písemně nedohodne jinak. 

5.3. Poskytovatel provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. 5.5

4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. 5.5. 

Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, vyrozumí Vás o neuznání reklamace ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena Vaše žádost. 

5.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST 

6.1. Podpisem Objednávky nebo jiným objednáním Služeb udělujete Poskytovateli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje. 

6.2. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat po celou dobu, kdy Vám poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let poté, co Vám naposledy poskytl Služby, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne podpisu Objednávky, a to pouze za účelem uvedeným v čl. 6.1. Poskytovatel je oprávněn využít Vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické, vědecké a vzdělávací účely. Berete na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje sám.

6.3. Poskytovatel je povinen důsledně zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Vám má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami. 

6.4. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za Poskytovatele plnit zpracovatel osobních údajů. 

6.5. Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že Poskytovatel nebo jeho zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (i) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně napraví závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 

6.6. Podpisem Objednávky nebo jejím elektronickým potvrzením vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. 

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu anebo oznámení podle čl. 7.2, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese. 

7.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně. 

7.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem. 

7.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice. 

7.5. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách. Změny Obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve než 30 (třicet) dnů ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve Vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách. 

7.6. Oficiální internetové stránky v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou: 

7.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže. 

 

 

V Praze dne 1.7.2019